THE FLOOR IS YOURS

MDD.2021

THE FLOOR IS YOURS, a project by Lieve D'hondt

old floor - LD2020
old floor - LD2020

27 June 2021

The project was a success: every part of the floor has been sold to a new owner.

Thanks for taking part.

Welcome at the re-opening of MDD: 5 September 2021


PROJECT:

APRIL 2021. MDD. Buy a share of the new floor.

The Floor, a place of connection. The floor, the artistic intervention and the (visual) identity of the museum. The floor, the movement and the encounters. The floor, the pedestal and the platform.The floor and shared ownership. The floor as a token of support.

Be Part of It

BUY

www.museumdd.be


TEXT

Nederlands zie onderaan

1. The floor, the artistic intervention and the (visual) identity of the museum 

The attention to the flooring within the context of a museum is constituent of the museum’s identity. As part of its architecture and, like the walls, being one of its permanent elements, the flooring contributes to its (immediate) visual impact. As a horizontal surface, it extends throughout the different spaces, confirms (and preferably expands) its spaciousness and capacity. From the moment one enters the building, the floor is a presence that, albeit discrete, influences and even (co-)determines one's perception and (spatial) experience.  The decision to consider the floor as an artistic intervention, a work which, in this case, relates firmly and at the same time extremely delicately to the (architectural and museum) context, broadens the museum's attitude to its most elementary and vital components. 

2. The floor, the movements and the encounters 

The floor is the basis for the various bodies populating the museum, each in their own function: the artist, the museum employee or the visitor. It provides them with a surface and allows them to move towards each other, to meet each other and interact.  The floor is a foundation for a collection of movements; for trajectories explored both individually and collectively. Furthermore, if the person moving across the floor is aware of its artistic and collective nature, this will affect their physical and mental experience. 

3. The floor, the pedestal and the platform 

But apart from the people, the floor is also the primary base on which the exhibited artworks are presented to the public. The floor carries the walls and the artworks, the objects, the artistic manifestations thoughtfully placed upon it; and thus, becomes in itself a pedestal.  At the same time, it is the floor which connects; a platform stretching out and allowing the artworks to be 'launched', making them visible in relation to each other and to the aforementioned movements; to the audience looking at them.  When the floor itself happens to be a work of art – of course without overwhelming the other pieces – it becomes a protagonist, highlighting these connections and relations as an intentional act. 

4. The floor and shared ownership

Within this project, the museum flooring is conceived as a shared ground to be realised collectively. Lovers and friends of the museum are invited to co-invest (per share) in the physical execution of the plan, the materialization of the work of art.  As a result of this investment, they become co-owners of this museum ‘ground’; a shared ownership made public by the visual representation of the people involved (the way in which this is done has not yet been decided).  It is a way to interrupt the exclusivity of the artistic infrastructure -physical and conceptual- and to connect with contemporary evolutions within the museum world. 

5. The floor as a token of support 

The shared ownership and the visualisation of the floor (permanently and subtly present within the museum itself) also becomes a way for the individual to 'speak out'; to show that you are concerned about the representation of artistic concepts and, by extension, the artistic field in general.  In times where the arts are reduced to an endorsement of tradition and a ‘national, outstanding identity’, personal support for a museum of contemporary art becomes a statement, a way of showing that one recognizes the importance of new art forms and artistic experimentation. 


NEDERLANDS

1. De vloer, de artistieke interventie en de (visuele) identiteit van het museum

De aandacht voor de vloer, in de context van een museum, vormt een wezenlijk onderdeel van de Museumidentiteit. De vloer, als onderdeel van de architectuur, en net als de muren een van de permanente elementen, draagt bij tot de directe visuele impact. Als horizontaal vlak strekt de vloer zich uit over de verschillende ruimtes en bevestigt en versterkt hun ruimtelijkheid en capaciteit. Vanaf het moment dat men het gebouw betreedt is de vloer een aanwezigheid die, zij het discreet, iemands perceptie en ruimtelijke ervaring beïnvloedt en zelfs mede bepaalt.  De keuze om de vloer te beschouwen als een artistieke ingreep, een werk dat in dit geval nadrukkelijk en tegelijkertijd uiterst genuanceerd gerelateerd is met de architectonische en museale context, verruimt de verhouding van het museum ten opzichte van zijn meest elementaire en wezenlijke onderdelen. 

2. De vloer, bewegingen en ontmoetingen

De vloer vormt de basis voor de verschillende actoren in het museum, elk in hun eigen functie: de kunstenaar, de museummedewerker of de bezoeker. Hij biedt hen een oppervlak en laat hen toe zich naar elkaar toe te bewegen, elkaar te ontmoeten en met elkaar in interactie te treden.  De vloer is een basis voor een verzameling van bewegingen; voor trajecten die zowel individueel als collectief worden verkend. Bovendien, als de persoon die zich op de vloer voortbeweegt zich bewust is van het artistieke en collectieve karakter van de vloer, zal dit invloed hebben op zijn of haar fysieke en mentale ervaring. 

3. De vloer, sokkel en platform

Maar los van personen vormt de vloer ook de primaire basis waarop de tentoongestelde kunstwerken aan het publiek worden gepresenteerd. De vloer draagt de muren en de kunstwerken, de objecten, de artistieke uitingen die er zorgvuldig op zijn geplaatst; en wordt op die manier op zichzelf een sokkel.  Tegelijkertijd is het de vloer die verbindt; een platform dat zich uitstrekt en de kunstwerken laat 'tevoorschijn treden', waardoor ze zichtbaar worden in relatie tot elkaar, tot de eerdergenoemde bewegingen en voor het publiek dat ernaar kijkt.  Wanneer de vloer zelf ook een kunstwerk is - uiteraard zonder de andere werken te overstemmen - wordt hij een protagonist die deze verbanden en relaties als een weloverwogen handeling of actie benadrukt. 

4. De vloer en gedeelde eigendom

In dit project wordt de museumvloer opgevat als een gezamenlijk te realiseren gemeenschappelijke basis. Liefhebbers en vrienden van het museum worden uitgenodigd om mee te investeren -per share- in de fysieke uitvoering van het plan, de verwezenlijking van de vloer als kunstwerk.  Door deze investering worden zij mede-eigenaar van deze museale ‘grond’; een gemeenschappelijke eigendom die zichtbaar wordt gemaakt door de visuele representatie van de betrokken personen (de wijze waarop dit zal gebeuren is nog niet bepaald).  Het is een manier om de exclusiviteit van de artistieke infrastructuur, fysiek en conceptueel, te doorbreken en aan te sluiten bij de hedendaagse evoluties binnen de museumwereld. 

5. De vloer als steunbetuiging

De gedeelde eigendom van de vloer en de verbeelding ervan -permanent en subtiel aanwezig in het museum zelf- wordt ook een manier waarop men zich, als individu, kan 'uitspreken'; om te laten zien dat men begaan is met de representatie van artistieke concepten en, in het verlengde daarvan, met het artistieke veld in het algemeen.  In een tijd waarin kunst wordt gereduceerd tot een bevestiging van de traditie en een 'specifieke nationale identiteit', wordt de persoonlijke ondersteuning van een museum voor hedendaagse kunst een statement, een manier om te laten zien dat men het belang van nieuwe kunstvormen en artistieke experimenten aanmoedigt en onderkent. 

THE FLOOR IS YOURS - Lieve D'hondt - MDD